Tel: +381 23 561 791 Fax: +381 23 530 745 | Bagljas - Zapad 7B, Zrenjanin

Predizolovana cevna tehnika EN 253

Predizolovane cevi EN 253

Prilikom naručivanja navesti:

 • spoljni prečnik osnove cevi, debljinu zida i dužinu cevovoda
 • oznaku materijala osnovne cevi
 • temperaturu medijuma koji protiče kroz osnovnu cev
 • pritisak medijuma u osnovnoj cevi

Oblasti primene:

 • daljinsko grejanje
 • toplovodi
 • vrelovodi
 • naftovodi
 • industrijski fluidi
 • kućne instalacije
 • benzinske pumpe

Za sistem predizolovane cevne tehnike obezbeđujemo:

 • izradu tehničke dokumentacije
 • nabavku kompletnog materijala i opreme
 • izvođenje svih radova
 • puštanje sistema u rad
 • održavanje sistema

Prednosti tehnologije predizolovanih cevi:

 • predizolovanje se vrši u fabrici, čime je omogućena efikasna kontrola kvaliteta proizvoda
 • cevi se brzo i jednostavno polažu u zemljane kanale, čime se eliminišu skupi betonski kanali
 • tvrda poliuretanska pena je vanserijski termoizolator, sa dugovečnom postojanošću termomehaničkih osobina
 • spoljna cev od polietilena visoke gustine predstavalja efikasnu mehaničko-hemijsku zaštitu izolacije

Dimenzije predizolovanih cevi

Poliuretanski proizvodi na bezi ciklopentana

Vodeći se evropskom normom EN 253, po pitanju ispenjivača poliuretanske mase, AD „IZOLIR“ nabavkom najsavremenije opreme za predizolaciju i nameštavanje poliuretanskih masa uspeva da prati savremene tokove tehnologije i od druge polovine 2005. godine proizvodi poliuretanske pene na bazi CIKLOPENTANA.

Tvrda poliuretanska pena

Tvrde poliuretanske pene su dobri izolatori jer se sastoje od 92% – 98% zatvorenih ćelija koje su ispunjene izolacionim gasom. Sastav gasa u ćelijama je osnovni faktor termičke provodljivosti poliuretanske pene.

Prednost poliuretanske pene na bazi ciklopentana u odnosu na poliuretansku penu na bazi CO2

Karakteristika Poliuretanske pene je određena izolaciona vrednost, tj. inicijalna termička provodljivost. Prema EN 253 normi, termička provodljivost predizolovanih cevi ne sme biti veća od 0.033 mW/m.K na temperaturi od 50°C. Kroz određeno vreme dolazi do promene ove vrednosti zbog izmene sastava gasova u ćelijama poliuretanske pene, što dovodi do promene vrednosti termičke provodljivosti.
Kod poliuretanske pene na bazi ispenjivača CO2 (ugljen dioksida) nakon kraćeg vremena ugljen dioskid unutar ćelijske strukture poliuretanske pene počinje da se otpušta i izmenjuje sa vazduhom te se na taj način povećava termička provodljivost poliuretanske pene, dok gas ciklopentan ima manju difuzionu vrednost te ćalijska struktura duže zadržava prisustvo ciklopentana sa boljom tj. manjom termičkom provodljivošću i na taj način poliuretanska pena duže zadržava termička svojstva.

Na grafikonu je dat prikaz rezultata labaratoriskog ispitivanja ubrzanog starenja poliuretanske pene predizolovanih cevi sa iskazanim povećanjem vrednosti termičke provodljivosti poliuretanske pene u finkciji vremena.

Područje upotrebe:

IZOPEN predizolovane cevi su u standardnoj varijanti namenjene za transport fluida različitih kontinualnih temperatura do 130 stepeni C, sa dozvoljenim skokovima do 150 stepeni C (IZOPEN PC130). ISte predizolovane cevi se proizvode i u varijanti za rad sa višim kontinualnim temperaturama do 140°C i dozvoljenim kratkotrajnim skokovima do 150°C. Za transport fluida temperatura do 200 stepeni C namenjene su predizolovane cevi sa kombinovanim izolaionim slojem (IZOPEN PC200).

IZOPEN PC130 – tehničke karakteristike:

IZOPEN PC130 predizolovane cevi sastoje se od sledećih elemenata:
1. Matična cev za protok radnog fluida
2. Poliuretanska pena
3. Spoljna zaštitna cev

Matična cev

a) crna čelična bešavna cev po EN 10216-2; DIN 1629
(oznaka materijala: P235GH, St 35.8, St 37.0)
b) crna čelična šavna cev po EN 10217-2; EN 10217-5; DIN 1626
(oznaka materijala: P235GH, St 35.8, St 37-2)
* dimenzije čeličnih cevi od Ø26,9×2,6mm do Ø1016x10mm, oblik i mere prema EN 10220, dužine do 12 m.
Na zahtev naručioca, matična cev može biti i pocinkovana čelična cev, polipropilenska cev, polietilenska cev, aluminijumska, bakarna…

Poliuretanska izolaciona pena

Poliuretanska izolaciona pena je prostor između matične i spoljne zaštitne cevi ispunjen tvrdom poliuretanskom penom sa kontrolisanim sledećim karakteristikama uzorka:
– koeficijent termičke provodljivosti manji od 0,033W/mk
– gustina pene – ne manja od 60 kg/m³
– čvrstoća na pritisak u radialnom pravcu pri 10% deformacije min 0,30 Mpa
– otpornost na smicanje 0,26 MPa
– klasa zapaljivosti po DIN 4102 B3
– pena nije toksična

Spoljna zaštitna cev

Izrađena je od polietilena visoke gustine EN 253 (DIN 8074), dimenzija Ø90-1200mm dužine do 12m, sledećih karakteristika:
– gustina min 944 kg/m³
– koeficijent termike provodljivosti 0,42W/mK
– temperatura omekšavanja po Vicatu 121-124 °C
– prekidno izduženje min. 350%
– granica razvlačenja min. 19Mpa
– otporna na uticaj vlage, slane vode, raznih rastvarača kiselina i baza
– po želji naručioca, spoljna zaštitna obloga može biti i od Al ili pocinkovanog lima, debljine 0,7-1mm

 

 

Predizolovane čelične cevi sa propratnim električnim grejanjem

Za transport procesnih fluida predizolovanim cevima na većim udaljenostima, gde je neophodna konstantna temperatura fluida ili je tokom transporta neophodno fluid dogrevati na traženu temperaturu, razvijen je podužni električni grejač koji može biti projektovan da zadovolji oba zahteva.

Osnove karakteristike podužnog električnog grejača:

 • jedinična snaga do 200W/m
 • radna temperaturu do 200°C
 • na poseban zahtev mogu se izdati grejači viših parametara

Prednosti produžnog električnog grejača:

 • konstantna grejna snaga duž cele trase
 • izuzetna dužina grejača (do 5km sa jednim napajanjem)
 • izuzetna mehanička otpornost
 • visoka pouzdanost
 • zamenljivost grejača bez uništavanja izolacije
 • precizna regulacija temperature

Za sistem podužnog grejanja obezbeđujemo:

 • izradu tehničke dokumentacije
 • nabavku kompletnog materijala i opreme
 • izvođenje svih radova
 • puštanje sistema u rad
 • dokazivanje projektnih parametara
 • održavanje sistema grejanja

dimenzije predizolovanih cevi sa propratnim grejanjem

 

Ostali elementi

Završna kapa

Završene kape služe za čeonu zaštitu od vlaženja PUR-pene na završecima cevi.

Završne kape moraju biti iz jednog dela i bez oštećenja. Kako bi se obezbedilo pravilno termičko skupljanje, mora se obezbediti potreban preklop između kape i polietilenske cevi.

Završne kape se isporučuju u svim kombinacijama čeličnih i polietilenskih cevi prema standardu.

Završna kapa se sastoji od termoskupljajućeg polietilena, koji je netopljiv. Na oba kraja kape nalazi se sloj specijalnog zaptivnog lepka otpornog na temperaturu.

Završne kape su otporne na: toplotno starene, vremenske uslove, hemijske uticaje i UV zračenja.

Prolaz kroz zid – standardni gumeni prsten (dihtung)

Gumeni prstenovi služe da onemoguće prodor vode prilikom prolaza cevovoda kroz zid.

Standardni gumeni prsten se sastoji od specijalno profilisanog gumenog prstena. Gumeni prsten je otporan na starenje, amosferske prilike i hemijske utica.

Standardni gumeni prstenovi se postavljaju u sredinu zidnog otvora, a nakon toga je neophodno izvršiti betoniranje istog.
Prilikom ugradnje prstenova poželjno bi bilo istu izvršiti što preciznije pod pravim uglom u odnosu na zid.

Nepravilna ugradnja dovodi do nezaptivenosti.

Ekspanzioni jastuci

Ekspanzioni jastuci se koriste za apsorbovanje pokreta predizolovanih cevi na L-, Z- i U- Lukovima, na račvama, redukcijama, završnim spojnicama, na ventilima, kao i na visokim i niskim tačkama toplovoda.

Ekspanzioni jastuci se sastoje od zatvorenih ćelija formiranih od polietilena koje vrše potpunu zaštitu spoljnog prečnika predizolovane cevi.

 

 

 

Sistem dojave za merenje vlage i otkrivanje prekida u trasi

Isotronic – sistem za nadzor je sistem koji se postavlja u predizolovani cevni sistem kao kontrolna jedinica koja nadzire i kontroliše funkcionalnost predizolovanih sistema i alarmira moguće prisustvo vlage ili prekida u trasi.

Sistem se sastoji iz sledećih elemenata:

 • par mernih žica, bakarni vodič (žica „A“) i kalajni vodič (žica „B“)
 • lokatori, koji u sistemu grade otpor od ≥ 20 M-Ohm-a, dok se prilikom prodora vlage otpor smanjuje i signalizira grešku. Lokatori služe da tačnije i bliže lociraju nastalu grešku.
 • Razdelnik, koji signalno deli sekundarni cevovod od primarnog radi identifikacije moguće nastale greške. Razdelnici se postavljaju unutar svake račve.
 • Merne kutije, postavljaju se na cevnim završecima )kućni završeci, šahte, podstanice, kotlarnice)
 • Centralni Nadzorni uređaj novije generacije „TRA 2002 GSM“ (sa ugrađenim Global System for Mobil Communication-modemom) nadzire trasu od max. 6 km. Postavlja se na početku trase ili u podstanici. Zahvaljujući GSM-modemu, koji je ugrađen u svaki uređaj, nadzornom uređaju se može pristupiti sa svakog računara sa GSM-modemom.

Sve merne vrednosti se obrađuju na nadzornom uređaju, a vrednosti za podešavanje se mogu konfigurisati.
U slučaju da dodđe do pada ispod ili prekoračenja podešenih mernih vrednosti, korisnik se obaveštava putem e-pošte ili putem SMS-a.
U bazi podataka se čuva 500 poslednjih mernih vrednosti. Iz baze se takođe mogu odštampati grafičke karakteristike mernih vrednosti.

Predizolovana čelična cev EN 253 PC200

IZOPEN PC200 se primenjuju za transport fluida koji dostižu radnu temperaturu do 200°C. Imaju iste elemente kao IZOPEN PC130, sa jednakim karakteristikama matične cevi, i spoljne zaštitne cevi. Suštinska razlika je u izolacionom plaštu.

Izolacioni plašt predizolovanih cevi IZOPEN PC200 je kombinovan, sa slojem mineralne vune na ter papiru (prvi sloj do matčne cevi) i tvrde poliuretanske pene (drugi sloj).

Osobine tvrde poliuretanske pene su iste kao i kod IZOPEN PC130 cevi, dok su karakteristike mineralne vune sledeće:

 • gustina do 100kg/m³
 • koeficijent termičke provodljivosti na 100°C oko 0.05W/mk
 • negoriv materijal

 

Dimenzije predizolovanih čeličnih cevi EN 253 PC200

Spirofalc obložna cev

Spirofalc cevi se koriste za oblogu predizolovanih cevi za nadzemne razvode cevovoda. Mogu se izrađivati od aluminijuma debljine od 0,7 do 1 mm, i od pocinkovanog lima debljine od 0,5 do 0,7 mm. Dužina cevi za prečnike do Ø 139.7 mm je 6 m, a za veće prečnike do 12 m dužnih.

U standardnoj izvedbi prečnici su vođeni standardom EN 253. Cevi se izrađuju i po specijalnom zahtevu, shodno neophodnoj debljini izolacije kao i vrsti izolacije. Izolacija može biti poliuretanskom penom ili kombinovana izolacija mineralnom vunom i poliuretanskom penom.

Izvodimo i pripremne radove na montaži cevovoda, tj. fabrički ugrađujemo oslonce pre predizolacije za nadzemno vođenje predizolovanih cevi. Na taj način se smanjuje rizik od prodora vlage, a ujedno se stiče ušteda u vremenu na terenu.

Predizolovane cevi u oblozi od spirofalca mogu se zaštititi vodonepropusnom aluminijumskom folijom, otpornom na UV zrake.

 

Dimenzije predizolovanih cevi u oblozi od spirofalc cevi

 

IZOLIR je prva domaća fabrika i vodeća u oblasti proizvodnje predizolovanih cevi za daljinsko grejanje i prateće opreme, kao i u oblasti proizvodnje predizolovanih cevi za gasovode visokog pritiska.

Detaljnije

Najnovije vesti